INFORMACJA O UBEZPIECZENIU DLA WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU DLA WYCHOWAWCY

Niniejszym przedstawiamy kompleksową ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla wychowawców kolonijnych będących jednocześnie członkami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).

Ubezpieczenie Pakietowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z wykonywaniem czynności wychowawcy.

Aby ochrona była skuteczna i odpowiadała wykonywanym czynnościom zawodowym oraz dawała poczucie realnego zabezpieczenia adekwatnego do indywidualnych potrzeb każdego Wychowawcy kolonijnego - Ratownika, najważniejszym jest odpowiedni dobór sumy ubezpieczenia.

W tym celu Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. opracowało kompleksowe ubezpieczenie w formie pakietu, zawierające dwa warianty sumy gwarancyjnej (OC Wychowawcy) oraz cztery warianty główne jeśli chodzi o sumy ubezpieczenia (NNW Wychowawcy), w tym możliwe podwarianty do indywidualnego wyboru.

Zakres ubezpieczenia NNW Wychowawcy obejmuje swoją ochroną czas wykonywanej pracy (tj. okres wyjazdu), drogę do i z pracy oraz czynności życia prywatnego (w okresie ubezpieczenia).

Przedmiotowa oferta ubezpieczenia dotyczy wszelkich wyjazdów, w ramach których ubezpieczony pełni funkcję wychowawcy kolonijnego, m. in. ferii zimowych, wypoczynku letniego, wycieczek szkolnych, zielonych szkół.

Propozycja PZU S.A. w każdym z trzech powyższych zakresów oprócz szerokiego wachlarza wariantów z różnymi sumami ubezpieczenia do wyboru, została rozszerzona o dodatkowe elementy zakresu ochrony ubezpieczenia, takie jak ryzyko HIV czy WZW, ryzyko zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego oraz w części OC - Koszt Ochrony Prawnej dla każdego ubezpieczonego Wychowawcy.

I. Ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością albo wykonywanym zawodem określonymi w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z tą działalnością albo wykonywanym zawodem mieniem.

Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r., uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Ubezpieczający / Ubezpieczony: Wychowawca kolonijny

Oferta dotyczy wychowawców kolonijnych będących jednocześnie członkami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pytlasińskiego 17.

Za członka WOPR uznajemy ratownika WOPR, w tym ratownika wolontariusza oraz społecznego członka WOPR, wykonującego czynności ratownika na podstawie statutu WOPR.

Zakres ubezpieczenia: Zgodnie z par. 5 OWU

Okres ubezpieczenia: Czas trwania obozu – min. 1 miesiąc

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC

PZU S.A. zapewnia każdemu Ubezpieczonemu dla wszystkich wariantów, za opłatą dodatkowej składki możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego o szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł w jakimkolwiek miejscu na świecie – klauzula nr 3 (składka dodatkowa)

W ramach ubezpieczenia Kosztów Ochrony Prawnej towarzystwo zapewnia:

Ochronę ubezpieczeniową obejmującą ponad sumę gwarancyjną zastosowaną w stosunku do danego Ubezpieczonego, jednak w granicach nie więcej niż 10.000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych:

1.       pokrycie kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:

a.       niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU,

b.       niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli PZU zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

c.       kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli PZU wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

II. Ubezpieczenie NNW Wychowawcy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Dobrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, tym bardziej, że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia – dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń – czyli mówiąc praktycznie ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń. Otrzymamy je również niezależnie od tego czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenia OC komunikacyjnego). Aby świadczenie z ubezpieczenia NNW było relatywnie wysokie należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia bowiem to od niej zależy wysokość świadczenia, a tym samym będzie ono stanowiło poważną pomoc finansową po wypadku i nie można powiedzieć, że jest niewiele warte.

Podstawa ubezpieczenia: Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/297/2015 z dnia 28 września 2015 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Ubezpieczający / Ubezpieczony: Wychowawca kolonijny

Oferta dotyczy wychowawców kolonijnych będących jednocześnie członkami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pytlasińskiego 17. Za członka WOPR uznajemy ratownika WOPR, w tym ratownika wolontariusza oraz społecznego członka WOPR, wykonującego czynności ratownika na podstawie statutu WOPR.

Zakres ubezpieczenia: Zgodnie z par. 7 OWU

Okres ubezpieczenia: Czas trwania obozu – min. 1 miesiąc

W ramach ubezpieczenia NNW towarzystwo zapewnia:

1.       Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w podstawowym zakresie obejmuje:

a.       następstwa nieszczęśliwego wypadku,

b.       następstwa ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie, jeżeli w wyniku tego ataku albo tego omdlenia doszło do obrażeń ciała.

Zakres świadczeń podstawowych obejmuje:

a.        świadczenie z tytułu śmierci,

b.       świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% świadczenia za 1% orzeczonego uszczerbku)

c.        zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

d.       zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,

e.       świadczenie za leczenie uciążliwe,

f.         usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP.

2.       PZU S.A. zapewnia ponadto każdemu Ubezpieczonemu rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW

3.       Rodzaj i wysokość świadczeń dodatkowych rozszerzający zakres wynikający z ubezpieczenia NNW:

a.        świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia WZW, niezależnie od liczby i rodzaju wirusów WZW, które pojawią się po jednej ekspozycji, w ramach określonego limitu,

b.       świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej, w ramach określonego limitu.

4.       PZU S.A. zapewnia każdemu Ubezpieczonemu rozszerzenie ochrony o zawał serca lub krwotok śródczaszkowy.

5.       Zakres terytorialny: Polska i Świat

 

WYCEŃ POLISĘ

W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA jest następujący: reklamacje@pzu.pl.